Kampsport för alla är vårt motto.

Alla ska kunna träna kampsport hos oss! Vi är en aktiv förening med där du kan träna tre olika kampsporter under ett och samma tak, vi erbjuder självförsvarsträning, tävlingsträning och motion. Vi är den äldsta kampsports klubben i Lidköping och startade vår verksamhet redan 1976, sedan dess har klubben växt till vad den är idag. Vi har lång erfarenhet av kampsport och kan erbjuda kunniga och engagerade instruktörer som kan hjälpa dig att nå dina mål.

Du behöver naturligtvis inte bestämma dig direkt, du har  möjlighet att provträna helt gratis innan du bestämmer dig! Välkommen!


Snart dags för årsmöte!

Det är dags för årets viktigaste möte och en ypperligt tillfälle för alla att träffas utanför mattan.
Vi bjuder som vanligt på smörgåstårta.

Datum
Tisdagen den 8:e mars

Tid
19:00-20:30

Plats
Konferensrum Sparbanken Arena Lidköping
Ingången är densamma som för Villas kansli och är den närmast Isstadion.

Agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga huruvida mötet är behörigen utlyst
 4. Val av ordförande till mötet
 5. Val av sekreterare vid mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet
 7. Godkännande av dagordningen
 8. Föredragande av verksamhetsberättelsen
 9. Föredragande av förvaltningsberättelsen
 10. Föredragning av revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarfrihet för förvaltningen under sistflutna verksamhetsåret.
 12. Val av styrelseordförande för 1 år
 13. Val av tre ledamöter för 2 år
 14. Val av tre suppleanter för 1 år.
 15. Val av en revisor för 1 år.
 16. Val av ordförande samt två ledamöter i valberedningen
 17. Val av en chefsinstruktör för varje sektion
 18. Fastställande av avgifter för nästkommande år.
 19. Behandling av ärenden som hänskjutits av styrelsen till årsmötet.
  – Nya stadgar
 20. Motioner och förslag som i laga tid kommit styrelsen till handa enligt vad som anges i § 16. och vars innehåll anslagits i träningslokalen.
 21. Mötets avslutande